Arkiv:

Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti

Idé-dag i Kalundborg Provsti Lørdag d. 5. september 2009 

General forsamlinger Indkaldelse Formandsberetninger Referart fra generalforsamling Konstituerende møder Bestyrelsesmøder referarter Regnskaber Brevveksling
  17 Februar 2009 17 februar 2009 17 februar 2009      
22 Februar 2010 22 Februar 2010 22 Februar 2010     2010  
24 Februar 2011 24 Februar 2011 24 Februar 2011       Opfordring til afholdelse  af samlet offentligt  budgetsamråd i foråret 2011  
    23 Februar 2012   17 juni 2013    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kalundborg Provsti

Til provstiudvalget i Kalundborg Provsti,

Att. Formand Jørn Noe,

Finderupvej 18,

4270 Høng.

Kallerup, d. 10.1.2011

Kære provstiudvalg!

Opfordring til afholdelse  af samlet offentligt  budgetsamråd i foråret 2011

På menighedsrådenes vegne vil Distriktsforeningen derfor stærkt opfordre provstiudvalget til at afholde et samlet offentligt budgetsamråd i foråret 2011 med drøftelse af provstiets mulige fremadrettede økonomi /udviklingsmuligheder /samarbejdsopgaver og henviser til økonomiloven LBK af 17/6 2009, kap 1a: Budgetlægning for kirkekasserne §§5, 6 og 7. 

Distriktsforeningen ser det som sin opgave at støtte menighedsrådene i deres arbejde for kirkens liv og vækst til evangeliets udbredelse.

Provstiudvalget har iværksat to oplysningsmøder om året for formænd fra menighedsrådene. Trods vores - igennem mange år - gode praksis med samarbejde mellem provstiudvalg og distriktsforening, undrer det os i den forbindelse, at distriktsforeningen som samlet ”formand” for provstiets menighedsråd ikke har været blandt de indbudte deltagere.

Vi værdsætter vores hidtidige samarbejde og det skal siges, at mange af de spørgsmål, der kommer til distriktsforeningen udenfor provstiudvalgets ”træffetid”, måske kunne være besvaret mindre henholdende og bedre ved et større samarbejde mellem udvalg og distriktsforening, bl.a. ved distriktsforeningens deltagelse i formandsmøderne. Set fra distriktsforeningens side ville det give et vigtigt signal om fælles arbejde for samme sag.

Vi lægger umådelig stor vægt på det gode samarbejde med provstiudvalget omkring forståelse og redegørelse for økonomiske og administrative byrder, udbud af kurser, debat og foredrag samt idé-dage for at styrke rådenes store frivillige indsats for det kirkelige liv. Hertil skal også lægges samarbejdsudvalgets arbejde for at støtte provstiets kirkelige liv.

Baggrund for opfordringen til et muligt fællesmøde:

I forbindelse med indeværende års budgetlægning for 2011 har provstiudvalget valgt en ændret procedure:

Det offentlige fælles samråd (økonomiloven §5 , stk. 1-3) afløstes af fire forskellige møder  med fire forskellige rådssammensætninger. En næsten lignende model blev gennemført i 2009, dog med et fælles samråd som optakt.

 Det har set fra distriktsforeningens side og de henvendelser vi har modtaget, efterfølgende affødt problemer for mange menighedsråd med at forstå den samlede økonomiudmelding, da der ikke er fremkommet noget samlet referat fra disse fire møder.

Vi har grund til at tro, at provstiudvalget også er bekendte med frustrationerne.

Vi har selvfølgelig al mulig grund at tro, at provstiudvalget må have samlet disse oplysninger fra de fire møder for at kunne udføre deres arbejde på betryggende vis.

 Der blev på møderne i juni 2010 stillet flere spørgsmål, som krævede svar eller undersøgelser fra provstiudvalgets side. Vi er bekendt med, at flere svar efterfølgende er fremkommet direkte til de spørgende menighedsråd, men kan ikke finde spørgsmålene eller svarene som fælles oplysning på hjemmesiden eller i nyhedsbrevenes informationer.

Vi har fuld forståelse for, at der i forbindelse med det offentlige fælles budgetsamråd kan være sund fornuft i at afholde opklarende eller specialiserede møder med grupper af menighedsråd.

Fra distriktsforeningens synsvinkel er det bare overordentligt vigtigt, at de fælles linjer har været meldt ud og været genstand for drøftelse af de samlede menighedsråd. På et fælles samråd er der mulighed for at drøfte overordnede og langsigtede målsætninger og investeringer for provstiet (Jf. §6  stk.1 i lov om økonomi).

Distriktsforeningen har til Kirkeministeriet rettet en generel henvendelse omkring fortolkningen af de overfor nævnte paragraffer og fået følgende svar til økonomilovens § 5 stk. 1-3 fra Myong Grøn, Kirkeministeriet(juni 2010):

”Intentionen med lovgivningen er at der afholdes ét møde med deltagelse af alle menighedsråd. Hensigten er at drøfte de økonomiske forhold set under ét, hvilket indebærer deltagelse af alle menighedsråd. Det vil være naturligt at udarbejde referat herfra, dog uden det er pligtigt. Muligheden for at afholde flere budgetsamråd eksisterer for ikke at begrænse debatten.

Budgetsamrådet er offentligt.

Provstiudvalget kan beslutte at afholde flere forberedende møder med enkelte menighedsråd op til budgetsamrådet. ”

Nedenfor oplistes i grove træk de forespørgsler, der har været ud fra mailhenvendelser, telefonsamtaler osv.

 Gennem det sidste år har der været flere henvendelser til især formand og kasserer i distriktsforeningen, hvilket ikke tidligere er sket i et sådant omfang, som vi nu oplever.

 

Anlæg på Sct. Olai kirkegård?

I dagspressen bliver rådene også delvist og sporadisk delagtiggjort i store anlægsarbejder i provstiet, f.eks. udbygning på Kalundborg Kirkegård, Skt. Olai. Henvendelserne er kommet fra menighedsrådsmedlemmer, der holder Kalundborg Folkeblad.

 

Sognegårde under opførelse - hvor og hvor mange?

Det angår provstiets fælles bundne midler langt ud i fremtiden?

Kapel- og kølefunktioner i provstiet?

Ligeså har vi på et offentligt debatmøde i august 2010 omkring krematoriedrift i Ringsted et uafklaret praktisk problem omkring kølefaciliteter til kister set i relation til nedlæggelsen af Kalundborg Sygehus. En debat som bedemændene for nylig og igen har haft vendt i Kalundborg Folkeblad.

På det omtalte møde om krematoriedrift fik Distriktsforeningen og tilhørerne den opfattelse, at kommunalbestyrelsen gennem Ole Glahn og provstiudvalget gennem provst Jørn Noe ville tage fat i køleproblematikken. Distriktsforeningen vil selvfølgelig også gerne tilbyde støtte til dette udvalgsarbejde. Indtil videre afventer vi derfor, at provstiudvalget melder tilbage.

Store besparelser -  også fremadrettet?

Hvordan har provstiudvalget tænkt sig at udvikle samarbejdet med henblik på besparelser?

Hvilken kompetence har det nyligt nedsatte budgetudvalg?

Samarbejdsfunktioner - personale – anlæg?

Sammenlægninger mellem menighedsråd?

Dagspressens  nylige omtale af bl.a. St. Fuglede, Ll. Fuglede og Jorløse pastorats fremtid.

Oversigt over 5% midlerne?

Hvordan forventer man, at 5 % -midlerne i 2010 på 1.000.000 kr. kan slå til, når der allerede her i november 2010 i Kalundborg Folkeblad offentliggøres et lånebeløb på 800.000 kr. til istandsættelse af bare én præstegård.  Hvilken indflydelse vil det få på kommende beløb til 5% - midlerne?

Hvor mange præstegårde skal istandsættes i den nærmeste fremtid?

Hvor kan man finde regnskab og budget for PUK-kassen og 5% - midlerne?

Samtidig vil vi opfordre provstiudvalget til at fremlægge og offentliggøre budget og regnskab for de midler, som medgår til provstiudvalgets virke. Det er trods alt ligningsmidler fra alle menighedsråd i provstiet og er nu oppe på samlet 2.062.800 kr., hvoraf provstiudvalgskassen står for over halvdelen af beløbet (1.062.800 kr). Menighedsrådet har fuld offentlighed om deres budgetter og det ønsker vi også af provstiudvalget.

Hvordan ser fremtidsperspektivet for provstiet ud?

 

Som distriktsforening vil vi gerne tilbyde vores ”arbejdskraft” og derfor gerne indgå i et samarbejde om afholdelse af et sådant møde.

Distriktsforeningen vil se frem til at høre fra provstiudvalget!

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Bodil Therkelsen,

Fmd. for Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kalundborg Provsti.

 

Kirkestafetten er i mål  første gang!  

På vegne af arbejdsgruppen omkring Kirkestafetten var det en stor glæde at modtage den rundsendte bog ”Kirkestafetten 2007-byg bro ” i Vor Frue kirke i Kalundborg søndag, d. 16.dec 2007 ved en aldeles dejlig ”syng julen ind”- koncert.

Graver Ellen Margrethe Jehg bragte på vegne af Sæby menighedsråd Stafetten tilbage til udgangspunktet.

For 11 måneder siden blev stafetten i form af en ”scrap-bog” sendt ud på sin rute gennem 24 menigheder spredt over hele det nye provsti.

Interessen har været rigtig stor fra arrangerende kirker såvel som fra deltagende menigheder og der er nu en omfangsrig scrap-bog, der bugner af provstiets kirkeliv !

Her er et unikt stykke kirkehistorie, hvor provstiets menighedsliv omkring kirkerne kommer til udtryk. Med den megen opfindsomhed og frivillig interesse, der har været fra menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte medarbejdere, er her et vidnesbyrd om, at kirkelivet lever i bedste velgående trods kirkestrukturereformer og anden tung lovgivning.

Det er et vidnesbyrd om det fællesskab vi gerne vil værne om og bringe videre ind i fremtiden.

Det er et tidsbillede på dynamik og en stor mangfoldighed, som vi kan være stolte af .

Det giver så også en forpligtelse til at bringe det videre i fremtiden.   

Stafetten sendes nu ud på anden runde. De deltagende råd og kirker får bogen til fri afbenyttelse i forbindelse med deres arrangementer i en periode af ca. 2 måneder. Mit ønske er, at den må blive til glæde og inspiration for vores kirkeliv i provstiet ud i fremtiden.

Rigtig god fornøjelse med Stafetten!  

PÅ vegne af arrangørgruppen 

sognepræst Helle Brink, Raklev,                                   provst Jørn Noe

                                   formand Bodil Therkelsen, Distriktsforeningen

Kirkestafetten 2  

Nyvang kirke, Kalundborg                                            jan-februar 2008

 

Ubby kirke                                                                     marts-april 2008

 

Værslev kirke                                                                 maj-juni 2008

 

Tømmerup kirke                                                             august-september 2008

 

 

 

 

  

 

Forsiden  Hvem er vi  Bestyrelsen  Vedtægter   Arrangementer  Nyheder  Kalundborg Provsti  Generalforsamling  Bestyrelsesreferarter

Kursuskalender   Kalender   Kalundborg Samvirkende Menighedspleje  Links  Regnskaber  Arkiv

Mail til Webmaster  Mogens Buch