Generalforsamling og møder

Menighedsrådsforeningen i Kalundborg ProvstiVedtægt for

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

Foreningens navn og formål

§ 1

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne

mulighed for indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd. Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres

Indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov.

Dette kan ske ved at

-indbyde til møder om kirkepolitiske emner

-indbyde til møder og arrangementer til fremme af fællesskabet mellem

menighedsrådene

-udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt

af Landsforeningen.

Medlemskab

§ 2

Som medlemmer optages menighedsråd i folkekirken i Kalundborg Provsti/ Roskilde stift.

Et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, er samtidig medlem

af Landsforeningen og omvendt.

Medlemsvilkårene er de samme for Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti som for Landsforeningen

og fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen

af Menighedsråd.

Som særlige medlemmer kan optages medlemmer uden stemmeret. Her tænkes på provstiudvalgs-

og stiftsrådsmedlemmer, som ikke er medlem af et menighedsråd,

som er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti /Landsforeningen (Landsforeningens

vedtægter § 5, stk. 3) eller medlemmer af en bestyrelse i valgmenigheder indenfor provstiet.


Indmeldelse og udmeldelse

§ 3

Indmeldelse og udmeldelse sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

Fordeling af delegerede

§ 4

Fordelingen af antal delegerede mellem distriktsforeningerne i et stift og imellem provstierne i en distriktsforening sker i henhold til bestemmelserne i de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

Samarbejde mellem distriktsforeningerne i stiftet

§ 5

I henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter om distriktsforeninger har distriktsforeningerne i Roskilde Stift vedtaget følgende enslydende bestemmelser for løsning af de fælles opgaver inden for stiftet:

Inden den 15. maj i året efter menighedsrådsvalg og valg af bestyrelser i distriktsforeningerne vælger distriktsforeningerne i stiftet en kontaktperson til Landsforeningen og en stedfortræder herfor. Valget finder sted på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser, som indkaldes af den siddende kontaktperson i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser.

Kontaktpersonen indkalder hvert år distriktsforeningernes bestyrelser til forårsmøde forud for Landsforeningens årsmøde. Kontaktpersonen har desuden til opgave i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser at indkalde og forberede relevante fællesmøder.

Fordelingen af antallet af delegerede mellem distriktsforeningerne i stiftet aftales på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser.

Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg (hvert fjerde år) kan koordineres på forårsmødet.

Generalforsamling

§ 6

Der holdes en årlig ordinær generalforsamling senest 12 uger før Landsforeningens delegeretmøde. Indkaldelse med forslag til dagsorden til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Evt. revideret dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, kan deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 8 menighedsråd, som er medlem af foreningen, ønsker det. Bestyrelsen skal senest en måned efter modtagelsen af anmodningen indkalde hertil.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som til en ordinær generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent, herunder 2 stemmetællere og en sekretær.

2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3.  Godkendelse af revideret regnskab

4.  Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år

5.  Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år

6.  Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde

7.  Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

8.  Eventuelt

På den første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg
skal dagsordenen desuden indeholde følgende punkter:

·           Valg af bestyrelse

·           Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen

·           Valg af 2 revisorer

·           Valg af 1 revisorsuppleanter

·           Opstilling af læge og gejstlige kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse

i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

Valget af delegerede og stedfortrædere sker på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis årlige

generalforsamling og i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

De øvrige valg gælder indtil første ordinære generalforsamling efter et ordinært

menighedsrådsvalg.


Referat af generalforsamlingen med regnskab underskrives af dirigenten og formanden

og sendes til medlemmerne, offentliggøres på hjemmesiden www.klbprovsti.dk og til Landsforeningen af Menighedsråd.

Bestyrelsen

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter skriftlig afstemning.

Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer indtil der er valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Konstitueringen gælder for funktionsperioden.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

Kontingent og regnskab

§ 9

Menighedsrådene betaler til Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter forlæg fra bestyrelsens kasserer.

Opkrævningen af kontingent til lokale forening og Landsforeningen sker i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt tilgængeligt.

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændringer i disse vedtægter med undtagelse af § 13 om opløsning af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på dagsordenen.

Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og her vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§ 11

Vedtægterne samt efterfølgende ændringer heri sendes til Landsforeningens sekretariat, hvortil også alle valg, personskifter og konstitueringer i Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis bestyrelse meddeles.


Foreningssammenlægning

§ 12

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan lægge sig sammen med en eller flere distriktsforeninger inden for samme stift i henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter.

Foreningens opløsning

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis et dagsordensforslag herom vedtages med to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 14 dages mellemrum.

Inden opløsning finder sted, skal Landsforeningen af Menighedsråd orienteres, herunder om menighedsrådenes muligheder for optagelse i andre distriktsforeninger.

§ 14

Et dagsordensforslag om foreningens opløsning skal omfatte, hvilket kirkeligt formål foreningens eventuelle formue skal anvendes til.

Denne vedtægt er vedtaget på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis generalforsamling den.3.marts 2016 og træder i kraft med omgående virkning.

Bodil Therkelsen                                                                                  Jan Holbech Larsen

Fmd. Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti            dirigent

 Formandens beretning 2017

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser” (betænkning 1477)

Lad os alle være enige om, at netop det er vores formål som menighedsråd og som samlet forening for menighedsråd i et provsti.

Vi er en lille menighedsrådsforening, der dækker provstiet (sammenfaldende med kommunen). Der er sket nogle formelle strukturelle ændringer i forbindelse med menighedsrådsvalget i november, som også påvirker vores forenings medlemstal i nedadgående retning. Vi er nu ca. 175 medlemmer.

Menighedsrådsforeningen Klb. Provsti er den lokale forankring af Landsforeningen af menighedsråd, der holder til i Sabro ved Århus. Selve foreningen nærmer sig de 100 år (1920) og skal indtil videre ses som en interesseorganisation for menighedsrådenes interesser politisk og arbejdsgivermæssigt. Menighedsrådenes Blad og hjemmesiden www.menighedsraad.dk er to af organisationens kontakter til medlemmerne på menighedsrådsplan.

Med udgangspunkt i vores vedtægt for foreningen vil jeg forelægge beretning for bestyrelsens arbejde gennem det sidste år.

I § 1 står at vi varetager

menighedsrådenes interesser,

fremmer deres indbyrdes samarbejde og

tilbyder ydelser efter lokale behov.

Det lader vi ske gennem

- kurser

- møder og arrangementer til fremme af fællesskabet

- møder om kirkepolitiske emner

 

Det blev til kurser omkring menighedsrådsvalget i november 2016. Allerede i juni var der et velbesøgt valgbestyrelseskursus i Bregninge.

. I fællesskab udbød vi den lovpligtige annoncering omkring menighedsrådsvalget og ligeså en fælles aflysning af valghandling ved udløb af frist for anmeldelser af kandidater.

Vi forsøgte i samarbejde med Midt- og Vestsjællands distriktsforening at afholde en workshop i Korsør om at finde og opstille kandidater, men den måtte aflyses på grund af for få tilmeldte

I efteråret afholdt vi en kursusaften om det konstituerende møde med et meget fint fremmøde. Tak for det.

I det forgangne arbejdsår har vi bestræbt os på at få sat alle rådene godt i gang med menighedsrådsarbejdet. Her ønsker vi at fremme det helt nære lokale samvirke i menighedsrådet såvel som det større fællesskab af menighedsråd i provstiet.

Derfor har vi i fællesskab med Klb. Provstiudvalg afholdt de første to kursuslørdage omkring menighedsrådsarbejdet. Det blev en succes med over 100 af foreningens godt 175 medlemmer som deltagere. Det siger vi også tak for, at I sluttede op om.

Sidste forår valgte vi også at gennemføre et par kurser i DAP den digitale arbejdsplads, som er omdrejningspunktet for al kommunikation i kirkeverdenen mellem lovgivere, forvaltere af loven og menighedsrådene som brugerne. Det er ikke helt let altid og selve opsætningen og måden at anvende elektronikken på har ændret sig en del.

Ovennævnte ydelser afspejler netop at vi sætter muligheder for at menighedsrådene kan dygtiggøre sig lokalt og samtidig også styrke menighedsfællesskabet på provstiplan.

Netop fællesskabet på provstiplan

Sidste år afholdt bestyrelsen 5 bestyrelsesmøder hen over året.

Desuden har bestyrelsen 2 gange deltaget i kalendermøder med provstiudvalget. Det er et tiltag, der er kommet op i denne periode, som vi nu afslutter.

Formålet er at lægge møder i frekvens, så der ikke bruges unødig tid på møder fra to udbydere med næsten samme indhold. Når vi derfor udbyder i fællesskab, så deler vi også udgifterne imellem os.

Samtidig styrker det menighedsrådenes forståelse af, at vi arbejder for det fælles formål, vi står bare på hver sin plads. I systemet.

Pragmatisk er det derfor udmøntet i, at provstiet og provstikonsulenten varetager kurser og erfamøder for rollerne i menighedsrådet ( kontaktperson, kasserer, regnskabsfører , formand, til dels kirkeværge) og menighedsrådsforeningen står for kurser om de almene opgaver (DAP, kurser om indhold, kommunikationsopgaver, samarbejde) og debatmøder.

Siden 2004 har vi haft et samarbejdsudvalg mellem præster, PU og menighedsrådsforeningen om større fælles arrangementer. Det er den årlige fælles pinsegudstjeneste (på frivillig basis) i Amfi i Bregninge og hvert 3.-4.år en provstidag for menighedsråd og ansatte om et fæles emne.

I år har der også været arbejdet med Reformationsfejringen og der sluttes af med en fælles gudstjeneste d. 26.nov 2017 i Vor Frue og Nyvangs kirker i Kalundborg.

Fællesskabet dyrker vi også stiftsplan med de fire andre menighedsrådsforeninger i Roskilde stift.

Vi mødes mindst 2 gange årligt, som regel i Ringsted .

Vi mødes med landets øvrige distrikts- og menighedsrådsforeninger en- to gange om året efter indkaldelse fra Landsforeningen. Her drøftes kommende politiske tiltag og evt. kursusoplæg og andre relevante opgaver for distriktsforeningerne.

Vi har også deltaget med 5 delegerede i Landsforeningens årsmøde i2016.

Nu tillader jeg mig at se lidt fremad i den kommende periode.

Bestyrelsen er på valg og det er skiftetid.

Tak til Kirsten, Sven-Erik, Jan og Flemmning for god arbejdsindstas og gode drøftelser og diskussioner. Vi går nu af og stiller vores mandat til rådighed for generalforsamlingen. De næste 4 år kan blive meget spændende.

Som menighedsråd har vi fået mange opgaver på personalesiden og det skræver store indsatser. Vi har bare ikke retten til at forhandle vilkårene som personalet er ansat på. Landsforeningen arbejder derfor meget ihærdigt, efter delegeretmødets accept, på at blive arbejdsgiverorganisation. Det kræver nogle tilkendegivelser fra de lokale menighedsråd gennem deres distriktsforening. Her kan det at slutte op om en distriktsforening blive meget vigtigt. Beslutninger som landsforeningens skal arbejde for skal forankres i baglandet. Her er distriktsforeninger vigtige brikker, ja omdrejningspunkter.

Tiltag med at sætte fokus på det faldende dåbstal er sket på baggrund af distriktsforeningernes tilbagemeldinger på midtvejsmøder. Det er et projekt der lige nu støttes af Fællesfondens midler i en to årig projektperiode med indsamling af tiltag omkring dåb og dåbsoplæring. I okt 2014 kom anordning om indledende konfirmandundervisning som en pligt og et krav til alle menighedsråd.

Det næste store projekt, der går i søen, er samtalen om tro og kristendom. Det er også sket på baggrund af distriktsforeningernes tilbagemeldinger på midtvejsmøder, at landsforeningen nu sætter ind i større stil omkring at sætte sprog på vores tro i menighedsrådene. Selve projektet forelægges på det kommende årsmøde og også her er distriktsforeninger udset til at have en central rolle som platform for kurser og debatmøder. Mere herom i bladet.

Det tredje store projekt, der ligger til senere på sæsonen, er problematikken om kontakten med de unge voksne 18-35 år- hvorfor er det så svært at fastholde dem?

Vi har også et mindre men voksende samarbejde med Roskilde stiftsråds forskellige udvalg, der efterhånden er ved at få øjnene op for mulighederne for et frugtbart samarbejde. Her tænker jeg på religionspædagogisk voksenundervisning og Kirken på landet- konceptet, diakoni -udvalgets tiltag omkring voksne ensomme og unge ensomme samt væresteder og cafeer med baggrund i menighedslivet på lokalt plan... Alt sammen emner og fremtidsopgaver, der kan blive sat spændende i gang i vores regi.

Det kræver at vi forvalter vores opgave omkring troen. De meget konkrete ting har også rod i Jesu næstekærlige ord og i forpligtelsen i at udbrede det glade budskab om Jesus Kristus som verdens frelser. Lad os sætte ord på disse troens opgaver og forvalte vores arbejde i menighedsrådene i konkrete opgaver til alles gavn og næstens glæde. Det må vi bede om Vorherres velsignelse til.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingen.

Kallerup, d. 20.febr. 2017

Bodil Therkelsen, fmd.

Referat fra Generalforsamling i menighedsrådsforeningen Kalundborg provsti.

Torsdag, d. 23.febr. 2017 kl. 19. Mødet sluttede kl. 20.45

Formanden bød velkommen.

26 stemmeberettigede deltagere.

Ad 1.   Valg af dirigent, herunder 2 stemmetællere og en sekretær.

Dirigent: Henrik Gert Olsen blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og valgt. Stemmetællere: Kirsten Thurø, Årby og Knud Nielsen, Jorløse, blev foreslået og valgt. Sekretær: Kirsten Clausen, Finderup. V, blev foreslået og valgt.

Ad 2.   Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Bodil Therkelsen forelagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.'" (vedhæftet som fil)

Ad 3.   Godkendelse af revideret regnskab.

Kasserer Jan Østergaard forelagde og gennemgik et revideret regnskab. Godkendt af forsamlingen uden spørgsmål(vedhæftet som fil)

Ad 4.   Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år.

Under formandens beretning var der indledningsvist taget hul på fremtidens spørgsmål til opgaver for foreningen.

Der blev drøftet kursusvirksomhed mellem provstiudvalg og Menighedsrådsforening. Overlap undgås i vid udstrækning, da der er 2 årlige kalendermøder med Provstiudvalget, hvor kurser fastsættes i fællesskab. Provstiet tager sig primært af rolle-uddannelserne og Menighedsrådsforeningen tager sig primært af undervisning i DAP og andre kommunikative opgaver i rådene.

I fællesskab løftes opgaven med større åbne debatmøder om kirkepolitiske emner. Fyraftensmøder og andre tiltag omkring aktuelle emner tages op af Menighedsrådsforeningen.

Dåbsprojektet blev drøftet. Dataindsamling er netop gået i gang på landsplan. Menighederne opfordres til at sende deres tiltag ind til et idkatalog.

Samtalen om tro og kristendom blev drøftet. Forsamlingen var positiv overfor, at denne debat kommer godt i gang og ser frem til tiltagene fra Landsforeningen.

Det blev foreslået og positivt modtaget, at Menighedsrådsforeningen på stiftsplan arbejder hen mod 5-6 superbrugere af DAP i hvert provsti. Denne ic21e tages med i Landsforeningen.


Ad 5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år. Budget 2017 blev fremlagt af kassereren. Kassereren forelagde en mindre justering på 1 %, da der er blevet

færre menighedsrådsmedlemmer på grund af sammenlagte råd. Beløbet opkræves sammen med Landskontingentet og udgør 23%. Budget 2017 godkendt af forsamlingen.

Ad 5.   Valg af bestyrelse

Ad a. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev foreslået af forsamlingen :

Bodil Therkelsen, Raklev

Kirsten Clausen, Finderup

Flemming Blarke, Vor Frue Klb.

Sven- Erik W1hk Mortensen, Jorløse

Jan Østergaard, Føllenslev

Enstemmigt valgt af forsamlingen.

Ad b. Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen

Jan Holbech Larsen, fællesrådet for Rørby--Værslev -Ll. Fuglede

Hele Christiansen, Vor frue Klb.

Enstemmigt valgt.

Ad c. Valg af 2 revisorer

Knud Nielsen og Hans Lund blev opstillet og valgt.

Ad d. Valg af 1 revisorsuppleant

Kirsten Thurø

Ad 7.0pstilling af læge og gejstlige kandidatler) tit Landsforeningens bestyrelse

Der er valg til landsforeningens bestyrelse på det kommende årsmøde.

Roskilde stift opstiller følgende kandidater:

Kaj Bollman, præst

Bodil Therkelsen, læg

Forsamlingen tilsluttede sig opstillingen.


8. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde på Nyborg Strand fredag, d. 19.maj-21.maj 2017

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti har ret til at sende 4 delegerede.

Ad a. valg af 4 delegerede.

Forslag og skriftlig afstemning:

Kirsten Clausen, Finderup ( 24)               1. delegerede

Flemming Blarke, Vor Frue ( 24)             2. delegerede
Ole Kølle, Nyvangs ( 10)

Sven- Erik kiNkilhk, Jorløse ( 19)            4. delegerede.

Helle Chr., Vor frue (23)                        3. delegerede
1 blank og 1 ugyldig.

Ad 2. valg af 2 stedfortrædere.

Forsamlingen valgte at opstille i følgende rækkefølge:

1.   Ole Kølle,

2.   Jan Holbech Larsen

De foreslåede deltagere godkendte opstillingens rækkefølge.

Menighedsrådsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

Delegerede og stedfortrædere indkaldes af formanden til et kort møde i begyndelsen af maj.

Ad 7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

Ingen

Ad 8.. Eventuelt

Mobilbetaling ved indsamlinger er nu en mulighed.

Grøn kirke arrangementer: "Plant håb" kampagnen i forbindelse med reformationsjubilæet.

Flygtninge og asyl problematik i provstiet blev vendt. Roskilde stift har iværksat et beredskab. Sognepræst Michael Rønne Rasmussen har 50% stilling til at koordinere og støtte de udpegede kontaktpræster i stiftet. For øjeblikket har provstiet ikke en udpeget præst til at være kontaktperson for menighedsråd og præster omkring denne opgave. Det blev drøftet som en mulighed at rette henvendelse til provstiets

præstekonvent om snarest at få en sådan kontaktperson udpeget.

Sekretær: Kirsten Clausen

Dato:         

Dirigent Henrik Gert Olsen

 

Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti

Kallerup, d. 17.01.17.

Generalforsamling

torsdag, d.23.februar 2017 kl. 18

i Ubby forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sj.

Foreningen byder på stegt flæsk!

Arrangementet er gratis, men kræver samlet tilmelding pr. råd på 5983@sogn.dk senest 20.febr.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent, herunder 2 stemmetællere og en sekretær.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år

6. Valg af bestyrelse

a. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

b. Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen

c. Valg af 2 revisorer

d. Valg af 1 revisorsuppleant

7.Opstilling af læge og gejstlige kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse

8. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde på Nyborg Strand fredag, d. 19.maj-21.maj 2017

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti har ret til at sende 4 delegerede.

a. valg af 4 delegerede.

2. valg af 2 stedfortrædere.

Menighedsrådsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

På foreningens vegne Bodil Therkelsen, fmd.                          Se også www.mrf-klb.provsti.dk  

 

Vedtægt for

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

 

Foreningens navn og formål

§ 1

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne

mulighed for indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres Indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov.

 Dette kan ske ved at

-indbyde til møder om kirkepolitiske emner

-indbyde til møder og arrangementer til fremme af fællesskabet mellem

menighedsrådene

-udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt

af Landsforeningen.

Medlemskab

§ 2

Som medlemmer optages menighedsråd i folkekirken i Kalundborg Provsti/ Roskilde stift.

Et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, er samtidig medlem

af Landsforeningen og omvendt.

Medlemsvilkårene er de samme for Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti som for Landsforeningen

og fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen

af Menighedsråd.

 Som særlige medlemmer kan optages medlemmer uden stemmeret. Her tænkes på provstiudvalgs-

og stiftsrådsmedlemmer, som ikke er medlem af et menighedsråd,

som er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti /Landsforeningen (Landsforeningens

vedtægter § 5, stk. 3) eller medlemmer af en bestyrelse i valgmenigheder indenfor provstiet.

 

 

Indmeldelse og udmeldelse

§ 3

Indmeldelse og udmeldelse sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

 

Fordeling af delegerede

§ 4

Fordelingen af antal delegerede mellem distriktsforeningerne i et stift og imellem provstierne i en distriktsforening sker i henhold til bestemmelserne i de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

 

Samarbejde mellem distriktsforeningerne i stiftet

§ 5

I henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter om distriktsforeninger har distriktsforeningerne i Roskilde Stift vedtaget følgende enslydende bestemmelser for løsning af de fælles opgaver inden for stiftet:

Inden den 15. maj i året efter menighedsrådsvalg og valg af bestyrelser i distriktsforeningerne vælger distriktsforeningerne i stiftet en kontaktperson til Landsforeningen og en stedfortræder herfor. Valget finder sted på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser, som indkaldes af den siddende kontaktperson i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser.

Kontaktpersonen indkalder hvert år distriktsforeningernes bestyrelser til forårsmøde forud for Landsforeningens årsmøde. Kontaktpersonen har desuden til opgave i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser at indkalde og forberede relevante fællesmøder.

Fordelingen af antallet af delegerede mellem distriktsforeningerne i stiftet aftales på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser.

Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg (hvert fjerde år) kan koordineres på forårsmødet.

 

Generalforsamling

§ 6

Der holdes en årlig ordinær generalforsamling senest 12 uger før Landsforeningens delegeretmøde. Indkaldelse med forslag til dagsorden til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Evt. revideret dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, kan deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 8 menighedsråd, som er medlem af foreningen, ønsker det. Bestyrelsen skal senest en måned efter modtagelsen af anmodningen indkalde hertil.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som til en ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, herunder 2 stemmetællere og en sekretær.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende

år

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde

7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

 

På den første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg

skal dagsordenen desuden indeholde følgende punkter:

i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

Valget af delegerede og stedfortrædere sker på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis årlige

generalforsamling og i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

De øvrige valg gælder indtil første ordinære generalforsamling efter et ordinært

menighedsrådsvalg.

 

Referat af generalforsamlingen med regnskab underskrives af dirigenten og formanden

og sendes til medlemmerne, offentliggøres på hjemmesiden www.klbprovsti.dk  og til Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Bestyrelsen

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter skriftlig afstemning.

 Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer indtil der er valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Konstitueringen gælder for funktionsperioden.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

 

Kontingent og regnskab

§ 9

Menighedsrådene betaler til Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter forlæg fra bestyrelsens kasserer.

Opkrævningen af kontingent til lokale forening og Landsforeningen sker i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt tilgængeligt.

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændringer i disse vedtægter med undtagelse af § 13 om opløsning af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på dagsordenen.

Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og her vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§ 11

Vedtægterne samt efterfølgende ændringer heri sendes til Landsforeningens sekretariat, hvortil også alle valg, personskifter og konstitueringer i Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis bestyrelse meddeles.

 

 

Foreningssammenlægning

§ 12

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan lægge sig sammen med en eller flere distriktsforeninger inden for samme stift i henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter.

 

Foreningens opløsning

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis et dagsordensforslag herom vedtages med to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 14 dages mellemrum.

Inden opløsning finder sted, skal Landsforeningen af Menighedsråd orienteres, herunder om menighedsrådenes muligheder for optagelse i andre distriktsforeninger.

§ 14

Et dagsordensforslag om foreningens opløsning skal omfatte, hvilket kirkeligt formål foreningens eventuelle formue skal anvendes til.

 

Denne vedtægt er vedtaget på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis generalforsamling den.3.marts 2016 og træder i kraft med omgående virkning.

 

 

Bodil Therkelsen                                                                                  Jan Holbech Larsen

…………………………………………………………..                                        …………………………………………………………

Fmd. Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti           dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter (nuværende)

MENIGHEDSRÅDSFORENINGEN KALUNDBORG PROVSTI

§ 1:               Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighed og i overensstemmelse med dennes vedtægter.

§ 2:               Menighedsråd indenfor Kalundborg Provsti kan blive indmeldt i Menighedsrådsforeningen.

Stk.2:            Særligt individuelt medlemskab kan opnås af

· Medlemmer af valgmenighedsbestyrelser

· Medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet, at menighedsrådet IKKE skal være medlem af Landsforeningen

Stk.3:            Særligt medlemskab omfatter tilsendelse af Menighedsrådenes Blad samt ret til at deltage uden stemmeret i Landsforeningens årsmøde.

§ 3:               Menighedsrådsforeningen har til opgave at fremme forbindelsen mellem de tilsluttede menighedsråd indbyrdes og tillige mellem disse og landets øvrige menighedsråd gennem Landsforeningen.

Endvidere skal foreningen hvert år lade et eller flere møder afholde på centrale steder inden for dens område, på hvilke menighedsrådenes virksomhed samt kirkelige spørgsmål kan drøftes.

§ 4:               Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted ved en generalforsamling, der afholdes senest 4 måneder efter et ordinært menighedsrådsvalg.

På denne generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valget gælder indtil første generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær..

Mødeindkaldelsen med dagsorden for generalforsamlingen meddeles mindst 3 uger forinden ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være optaget på dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5:               Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne ønsker det.

§ 6:               Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Kontingentet til Landsforeningen og Menighedsrådsforeningen opkræves af Landsforeningen direkte hos de enkelte menighedsråd. Det lokale kontingent indbetales direkte fra LM til Menighedsrådsforeningen. Menighedsrådsforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 I kontingentet er indbefattet betaling for Menighedsrådenes Blad.

§ 7:               Til Landsforeningens årsmøde vælger generalforsamlingen ved skriftlig afstemning de delegerede Menighedsrådsforeningen måtte være berettiget til at deltage med. Menighedsrådsforeningen har ret til at lade sig repræsentere ved 1 valgt delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer. Det er de fremmødte, der udøver stemmeretten. Opstillede kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbar, men skal have meddelt, at de er indforståede med opstillingen.

Derudover vælges 2 suppleanter.

 

§ 8:               Alle valg meddeles Landsforeningen, såvel som evt. personudskiftning i valgperioden meddeles samme sted.

§ 9:               Udmeldelse af Menighedsrådsforeningen/Landsforeningen kan ske med en måneds frist pr. 1.januar.

§ 10:             Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for den forestående ændring.

§ 11:             Opløsning af Menighedsrådsforeningen kan kun finde sted, når den vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden med mindst 14 dages mellemrum sammenkaldte generalforsamlinger.

§ 12:             I tilfælde af Menighedsrådsforeningens opløsning tilfalder en evt. formue ”Menighedsrådenes fond til udsmykning af danske kirker”.

Disse vedtægter er vedtaget på Menighedsrådsforeningens stiftende generalforsamling i Kalundborg d. 23.april 1975.

Rettelse af § 6 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev den 24.marts 1983.

Rettelse af § 4 vedtaget ved Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev d. 26. februar. 1992

Rettelse af § 2, § 4, § 7 og § 9 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev den 14. marts 2006

Rettelse af navn og § 6 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Ubby den 23. februar 2012.

Rettelse af § 7 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Kalundborg d. 24.febr.2014.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

 

 

 

Til punkt 7. Forslag til nye vedtægter

 

Vedtægt for

 

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

 

Foreningens navn og formål

§ 1

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne

mulighed for indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres Indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov.

 

Dette kan ske ved at

· indbyde til møder om kirkepolitiske emner

· indbyde til møder og arrangementer til fremme af fællesskabet mellem

menighedsrådene

· udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt

af Landsforeningen.

 

Medlemskab

§ 2

Som medlemmer optages menighedsråd i folkekirken i Kalundborg Provsti/ Roskilde stift.

Et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, er samtidig medlem

af Landsforeningen og omvendt.

Medlemsvilkårene er de samme for Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti som for Landsforeningen

og fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen

af Menighedsråd.

 Som særlige medlemmer kan optages medlemmer uden stemmeret. Her tænkes på provstiudvalgs-

og stiftsrådsmedlemmer, som ikke er medlem af et menighedsråd,

som er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti /Landsforeningen (Landsforeningens

vedtægter § 5, stk. 3) eller medlemmer af en bestyrelse i valgmenigheder indenfor provstiet.

 

Indmeldelse og udmeldelse

§ 3

Indmeldelse og udmeldelse sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

 

Fordeling af delegerede

§ 4

Fordelingen af antal delegerede mellem distriktsforeningerne i et stift og imellem provstierne i en distriktsforening sker i henhold til bestemmelserne i de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen.

 

 

Samarbejde mellem distriktsforeningerne i stiftet

§ 5

I henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter om distriktsforeninger har distriktsforeningerne i Roskilde Stift vedtaget følgende enslydende bestemmelser for løsning af de fælles opgaver inden for stiftet:

Inden den 15. maj i året efter menighedsrådsvalg og valg af bestyrelser i distriktsforeningerne vælger distriktsforeningerne i stiftet en kontaktperson til Landsforeningen og en stedfortræder herfor. Valget finder sted på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser, som indkaldes af den siddende kontaktperson i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser.

Kontaktpersonen indkalder hvert år distriktsforeningernes bestyrelser til forårsmøde forud for Landsforeningens årsmøde.Kontaktpersonen har desuden til opgave i samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser at indkalde og forberede relevante fællesmøder.

Fordelingen af antallet af delegerede mellem distriktsforeningerne i stiftet aftales på et møde for distriktsforeningernes bestyrelser.

Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg (hvert fjerde år) kan koordineres på forårsmødet.

 

Generalforsamling

§ 6

Der holdes en årlig ordinær generalforsamling senest 12 uger før Landsforeningens delegeretmøde. Indkaldelse med forslag til dagsorden til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes..

Evt. revideret dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti, kan deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 8 menighedsråd, som er medlem af foreningen, ønsker det. Bestyrelsen skal senest en måned efter modtagelsen af anmodningen indkalde hertil.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som til en ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent, herunder 2 stemmetællere og en sekretær.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende

år

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde

7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

 

På den første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg

skal dagsordenen desuden indeholde følgende punkter:

· Valg af bestyrelse

· Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen

· Valg af 2 revisorer

· Valg af 1 revisorsuppleanter

· Opstilling af læge og gejstlige kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse

i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

 

Valget af delegerede og stedfortrædere sker på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis årlige

generalforsamling og i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende

vedtægter.

 

De øvrige valg gælder indtil første ordinære generalforsamling efter et ordinært

menighedsrådsvalg.

 

Referat af generalforsamlingen med regnskab underskrives af dirigenten og formanden

og sendes til medlemmerne, offentliggøres på hjemmesiden www.klbprovsti.dk  og til Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Bestyrelsen

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt efter menighedsrådenes forslag og efter skriftlig afstemning.

 Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer indtil der er valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Konstitueringen gælder for funktionsperioden.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

 

Kontingent og regnskab

§ 9

Menighedsrådene betaler til Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter forlæg fra bestyrelsens kasserer..

Opkrævningen af kontingent til lokale forening og Landsforeningen sker i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.

 

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt tilgængeligt.

 

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændringer i disse vedtægter med undtagelse af § 13 om opløsning af Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på dagsordenen.

Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og her vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

§ 11

Vedtægterne samt efterfølgende ændringer heri sendes til Landsforeningens sekretariat, hvortil også alle valg, personskifter og konstitueringer i Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis bestyrelse meddeles.

 

Foreningssammenlægning

§ 12

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti kan lægge sig sammen med en eller flere distriktsforeninger inden for samme stift i henhold til bestemmelserne i Landsforeningens vedtægter.

 

Foreningens opløsning

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis et dagsordensforslag herom vedtages med to tredjedele af  de afgivne gyldige stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 14 dages mellemrum.

Inden opløsning finder sted, skal Landsforeningen af Menighedsråd orienteres, herunder om menighedsrådenes muligheder for optagelse i andre distriktsforeninger.

§ 14

Et dagsordensforslag om foreningens opløsning skal omfatte, hvilket kirkeligt formål foreningens eventuelle formue skal anvendes til.

 

 

 

Denne vedtægt er vedtaget på Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provstis generalforsamling den.3.marts 2016 og træder i kraft med omgående virkning.

 

 

 

…………………………………………………………..              …………………………………………………………

Fmd. Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti          dirigent

 

 VED TÆGTER JUNI 2015
FORENINGENS NAVN OG FORMÅL § 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd.
§ 2. Foreningens formål er: §§ at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af fællesskabet, bl.a. ved at holde årsmøder og kurser, §§ at bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde og udbygge den indflydelse, som rådene har ifølge lovgivningen, §§ at støtte menighedsråd og menighedsrådsmedlemmer ved udførelsen af de hverv, de er betroet (i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd m.v.) i overensstemmelse med det menighedsrådsløfte, de har afgivet, §§ at yde bistand - på begæring fra menighedsråd - i forhandlinger med myndigheder og faglige organisationer, herunder om kirkebetjeningens løn- og ansættelsesvilkår.
DISTRIKTSFORENINGER § 3. En distriktsforening varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov.
Stk. 2. En distriktsforening omfatter menighedsrådene i et eller flere provstier eller dele af provstier inden for et stift, jfr. dog stk. 3. Distriktsforeningens vedtægt fastsætter, hvilke menighedsråd der kan optages som medlemmer. Alle menighedsråd skal have adgang til optagelse i en distriktsforening i stiftet.
Stk. 3. Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd er hjemmehørende i Haderslev Stift og kan optage medlemmer i Tønder Provsti i Ribe Stift. Antal delegerede i Haderslev Stift beregnes alene på baggrund af provstier og folkekirkemedlemmer i Haderslev Stift.
Stk. 4. Distriktsforeninger i samme stift fastsætter i deres vedtægter en bestemmelse om løsning af fælles opgaver for distriktsforeningerne inden for stiftet, herunder fordeling af delegerede, jfr. § 14, stk. 3. I bestemmelsen defineres den indbyrdes kontakt og kontakten med Landsforeningen.
2 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Stk. 5. To eller flere distriktsforeninger inden for et stift kan lægge sig sammen, hvis forslaget opnår mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på de pågældende distriktsforeningers generalforsamlinger. Medlemmerne er derefter medlemmer af den nye forening.
§ 4. Hver distriktsforening fastsætter selv sine vedtægter, der ikke må være i strid med Landsforeningens vedtægter. Landsforeningens delegeretmøde fastsætter en vejledende vedtægt for distriktsforeningerne. Et eksemplar af distriktsforeningens vedtægter og referater fra distriktsforeningernes generalforsamlinger sendes til Landsforeningens sekretariat.
Stk. 2. Distriktsforeningens vedtægter skal bl.a. indeholde regler for fordeling og valg af delegerede og stedfortrædere herfor til Landsforeningens delegeretmøde, jf. §§ 14 og 15, og bestemmelser for opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelse, jf. § 19.
Stk. 3. Hver distriktsforening fastsætter selv menighedsrådenes kontingent til distriktsforeningen. Distriktsforeningen gør sit regnskab offentligt tilgængeligt.
MEDLEMSKAB § 5. Alle menighedsråd i den danske folkekirke er berettiget til medlemskab af Landsforeningen og en distriktsforening. Et medlem af Landsforeningen er samtidig medlem af en distriktsforening og omvendt.
Stk. 2. Kun medlemmer af menighedsråd, der er medlemmer af en distriktsforening og Landsforeningen, kan opnå medlemsbeføjelser. Stemmeret kan ikke udøves ved brevstemme eller fuldmagt.
3
VEDTÆGTER
Stk.3. Særligt medlemskab kan opnås af §§ medlemmer af valgmenighedsbestyrelser, §§ medlemmer af danske menighedsråd i Sydslesvig, §§ medlemmer af færøske kirkeråd og grønlandske præstegældsråd, §§ medlemmer af kirkeråd eller menighedsråd under Danske Sømands- og Udlandskirker, §§ medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet, at menighedsrådet ikke skal være medlem, samt §§ provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd.
Stk. 4. I tilfælde af at betingelserne for opnåelse af særligt medlemskab ikke længere er til stede, ophører medlemskabet af Landsforeningen og distriktsforeningen ved udløbet af kalenderåret.
INDMELDELSE OG UDMELDELSE § 6. Indmeldelse af medlemmer og særlige medlemmer i Landsforeningen og i en distriktsforening skal ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat. Distriktsforeningen får af Landsforeningens sekretariat efterfølgende meddelelse om indmeldelsen.
§ 7. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat med 6 måneders varsel med virkning fra den førstkommende 1. januar. Distriktsforeningen får af Landsforeningens sekretariat efterfølgende meddelelse om udmeldelsen.
LANDSFORENINGENS ÅRSMØDE § 8. Årsmøde holdes hvert år efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Årsmødet indeholder Landsforeningens ordinære delegeretmøde. Derudover indeholder årsmødeprogrammet behandling af en række emner af interesse for foreningens medlemmer.
4 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Stk. 2. Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, kan deltage i foreningens årsmøder.
Stk. 3. Særlige medlemmer, jfr. § 5, stk. 3, kan deltage i Landsforeningens årsmøder.
DELEGERETMØDE § 9. Landsforeningens øverste myndighed er dens delegeretmøde.
Stk. 2. Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, kan deltage i foreningens delegeretmøder med taleret.
Stk. 3. Særlige medlemmer, jfr. § 5, stk. 3, kan deltage i Landsforeningens delegeretmøder med taleret.
Stk. 4. Stemmeret på delegeretmødet har delegerede samt medlemmer af Landsforeningens bestyrelse.
Stk. 5. Hvor ikke andet er bestemt, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Med almindeligt stemmeflertal forstås, at det forslag (den kandidat), der har opnået flest stemmer - ikke nødvendigvis flere end halvdelen - vinder.
§ 10. Til dækning af udgifterne ved årsmødet fastsætter bestyrelsen en mødeafgift. Ligeledes fastsætter bestyrel-sen en mødeafgift i forbindelse med ekstraordinære delegeretmøder. Mødeafgiftens størrelse meddeles distriktsforeningen, når der indkaldes til mødet.
5
VEDTÆGTER
Stk. 2. For at nedbringe de delegeredes befordringsudgifter til årsmøder og ekstraordinære delegeretmøder kan Landsforeningen i særlige tilfælde udrede et tilskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 11. Indkaldelse til ordinært delegeretmøde med foreløbig dagsorden sendes til distriktsforeningerne mindst 3 måneder før mødet. Endelig dagsorden med beretning, regnskab samt indkomne forslag sendes til årsmødedeltagerne senest 1 måned før mødet. Dagsorden med ekstrakt af beretning og regnskab samt indkomne forslag bringes senest 1 måned før mødet i de medier, der henvender sig til alle foreningens medlemmer, og som udgives af Landsforeningen.
§ 12. Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når bestyrelsen beslutter det eller efter anmodning fra mindst 1/5 af samtlige distriktsforeninger. I sidstnævnte tilfælde skal anmodningen angive et bestemt emne, der begæres behandlet på delegeretmødet. Tid og sted for mødet fastsættes af bestyrelsen; dog skal mødet holdes senest 2 måneder efter, at anmodning om det er fremsat. Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde med angivelse af dagsorden sendes til distriktsforeningerne senest 1 måned før mødet.
§ 13. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for tilmelding til og afvikling af årsmøder og ekstraordinære delegeretmøder.
FORDELING AF DELEGEREDE FOR VALGPERIODEN § 14. Landsforeningen fordeler 400 delegerede mellem geografiske områder, svarende til stifterne. Fordelingen sker på baggrund af folkekirkemedlemstallet pr. 1. januar i menighedsrådsvalgåret, godkendes af valgbestyrelsen og meddeles senest 1. oktober til den i § 3, stk. 4, sidste punktum, nævnte kontakt. Fordelingen gælder for 4 år.
Stk. 2. Antallet af delegerede til distriktsforeningerne i det enkelte stift beregnes som 3 gange antallet af provstier i stiftet, hvorefter det resterende antal delegerede fordeles mellem stifterne ved at anvende divisormetoden jf. bilag 2.
6 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Stk. 3. I stifter med flere distriktsforeninger sker den indbyrdes fordeling af de delegerede mellem distriktsforeningerne i stiftet i henhold til § 3, stk. 4, og meddeles Landsforeningens sekretariat skriftligt inden 31. december i menighedsrådsvalgåret. Kan der ikke opnås enighed om fordelingen, fastsættes den af valgbestyrelsen.
Stk. 4. Distriktsforeninger, der følger provstigrænserne og omfatter mere end 1 provsti, fordeler de delegerede mellem provstierne i foreningen i henhold til Landsforeningens beregning (jf. stk. 2) eller fastsætter i sin vedtægt en anden fordeling.
Stk. 5. Distriktsforeninger, der ikke følger provstigrænserne, fastsætter i sine vedtægter en fordeling mellem provstierne i foreningen.
Stk. 6. Der skal mindst fordeles 1 delegeret til hvert provsti.
ÅRLIGT VALG AF DELEGEREDE § 15. Alle delegerede og deres stedfortrædere vælges ved en demokratisk afstemning i den distriktsforening, de tilhører. Alle medlemmer af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, er valgbare og kan opstilles som delegerede. De delegerede vælges ved en skriftlig afstemning på distriktsforeningens generalforsamling. Valget er gældende indtil den følgende ordinære, årlige generalforsamling i distriktsforeningen. Det er de fremmødte, der udøver stemmeretten, jf. § 5, stk. 2. Opstillede kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbare.
Stk. 2. Hvis der i en distriktsforening med flere provstier opstilles færre delegerede i et af provstierne, end menighedsrådene i provstiet er berettiget til, kan der vælges tilsvarende flere delegerede fra de øvrige provstier.
Stk. 3. Senest 6 uger før årsmødet meddeler distriktsforeningerne skriftligt Landsforeningens sekretariat, hvem de har valgt som delegerede og som stedfortrædere.
7
VEDTÆGTER
Stk. 4. Senest 1 time før delegeretmødets begyndelse meddeler distriktsforeningerne Landsforeningens sekretariat, hvem af stedfortræderne der evt. er indsat som delegeret i stedet for de oprindeligt indberettede delegerede.
DAGSORDEN FOR DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE § 16. Dagsordenen for det ordinære delegeretmøde skal foruden eventuelle valg som minimum indeholde følgende punkter:
1. Mødets åbning 2. Valg af dirigenter 3. Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet 4. Valg af stemmetællere 5. Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation 6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 7. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående regnskabsår 8. Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling 9. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent for det følgende regnskabsår 10. Indkomne forslag fra bestyrelsen, distriktsforeningerne, menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, og disses enkeltmedlemmer. Kun forslag, der er indsendt senest 2 måneder forud for delegeretmødet, kan behandles 11. Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde 12. Eventuelt 13. Mødets afslutning
BESTYRELSEN § 17. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 20 medlemmer, 14 lægfolk og 6 præster. Bestyrelsen vælges på det første ordinære delegeretmøde efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer, indtil der er valgt en ny bestyrelse.
8 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen.
NEDSÆTTELSE AF VALGBESTYRELSE § 18. Til at tilrettelægge og lede bestyrelsesvalget nedsættes på det ordinære delegeretmøde forud for valget en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen har desuden til opgave at godkende fordelingen af delegerede, jf. § 14, stk. 1, og at træffe beslutning i tilfælde af uenighed, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 2. Valgbestyrelsen består af en repræsentant for hvert stift, valgt af og blandt de delegerede på delegeretmødet. Endvidere vælger Landsforeningens bestyrelse blandt sine medlemmer et medlem til valgbestyrelsen, og den pågældende bliver formand for bestyrelsen. For hvert medlem af valgbestyrelsen vælges tillige på samme måde en stedfortræder.
OPSTILLING AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN § 19. Distriktsforeningerne opstiller kandidater til bestyrelsen.
Stk. 2 Formanden for valgbestyrelsen indkalder senest 20 uger forud for delegeretmødet i valgåret forslag til kandidater fra distriktsforeningerne. Forslagene skal være skriftlige og være modtaget i foreningens sekretariat senest 10 uger før delegeretmødet.
Stk. 3. Som læge kandidater kan distriktsforeningerne opstille valgte medlemmer af menighedsråd, som er medlemmer af Landsforeningen og en distriktsforening.
Stk. 4. Som gejstlige kandidater (præster) kan distriktsforeningerne opstille fødte medlemmer af et menighedsråd, som er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening.
9
VEDTÆGTER
Stk. 5. To eller flere distriktsforeninger inden for samme stift er berettiget til at indsende fælles kandidatliste.
Stk. 6. Kandidatlisten offentliggøres forud for delegeretmødet i de medier, der henvender sig til alle foreningens medlemmer, og som udgives af Landsforeningen.
VALG AF BESTYRELSE § 20. Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde og gennemføres som hemmelig afstemning.
§ 21. De læge og de gejstlige medlemmer af bestyrelsen vælges efter prioriteringsmetoden i to separate valg, jf. bilag 1 til vedtægterne.
Stk. 2 De læge henholdsvis gejstlige kandidater, der ikke bliver valgt, er stedfortrædere i rækkefølge efter prioriteringsmetoden.
Stk. 3. Hvis der ikke opstilles flere læge henholdsvis gejstlige kandidater, end der skal vælges, bortfalder det pågældende valg, og de opstillede kandidater er valgt uden afstemning.
Stk. 4 Hvis der af distriktsforeningerne i et stift kun er opstillet 1 læg kandidat, er den opstillede kandidat valgt uden afstemning.
Stk. 5. Hvis ingen læge kandidater opstillet af distriktsforeningerne i et stift opnår valg efter prioriteringsmetoden, anses den kandidat opstillet af distriktsforeningerne i det pågældende stift som valgt, som er tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden.
10 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Stk. 6. Hvis der ved fristens udløb er indkommet kandidatlister med sammenlagt færre kandidater inden for valggrupperne lægfolk henholdsvis præster, end der kan vælges inden for den pågældende valggruppe, overføres overskydende bestyrelsespladser for den aktuelle valgperiode til den anden valggruppe.
§ 22. Hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed inden menighedsrådsvalget året før valget til Landsforeningens bestyrelse, træder den pågældende ud af bestyrelsen.
Stk. 2. Hvis et lægt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder den læge stedfortræder, som var tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden, dog jf. stk. 3. Hvis der ikke er nogen læg stedfortræder, står den pågældende bestyrelsesplads tom i resten af valgperioden.
Stk. 3. Hvis det udtrådte medlem i stk. 2 var det eneste bestyrelsesmedlem opstillet af distriktsforeningerne i det pågældende stift, og der er en eller flere stedfortrædere opstillet af distriktsforeningerne i det pågældende stift, indtræder den af dem, som var tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden.
Stk. 4. Hvis et gejstligt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder den gejstlige stedfortræder, som var tættest på at opnå valg efter prioriteringsmetoden. Hvis der ikke er nogen gejstlig stedfortræder, står den pågældende bestyrelsesplads tom i resten af valgperioden.
Stk. 5. Når bestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem af bestyrelsen vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af bestyrelsen.
11
VEDTÆGTER
BESTYRELSENS KONSTITUERING OG MØDER § 23. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand for 2 år ad gangen, og valget for første periode finder sted snarest muligt efter det ordinære delegeretmøde, hvor der har været bestyrelsesvalg. Det samme gælder for de 3 medlemmer, der vælges efter prioriteringsmetoden til sammen med formand og næstformand at danne bestyrelsens forretningsudvalg. Valget af kasserer og sekretær sker ligeledes for 2 år ad gangen. Kasserer og sekretær behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Ved formandens forfald er næstformanden stedfortræder. Ved formandens forfald i en periode på mindst 2 måneder kan bestyrelsen beslutte at vælge ny formand. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, skal der vælges ny formand. Hvis der vælges ny formand, skal der tillige vælges ny næstformand og dannes nyt forretningsudvalg efter bestemmelsen i stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og forretningsorden for forretningsudvalget. Ligeledes fastsættes kommissorium for de enkelte udvalg samt retningslinjer for kassererfunktionen.
§ 24. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det påkrævet, eller når skriftlig anmodning herom foreligger fra mindst fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder til forretningsudvalgsmøde, når denne finder det påkrævet, eller når skriftlig anmodning herom foreligger fra mindst to forretningsudvalgsmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen henholdsvis forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
12 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
MEDLEMSORIENTERING § 25. Landsforeningen informerer medlemskredsen om foreningens arbejde via foreningens egne medier, der bestemmes af bestyrelsen. Ligeledes bestemmer bestyrelsen, hvilke medier de forskellige medlemskategorier har adgang til.
Stk. 2. Bestyrelsen skal holde distriktsforeningerne orienteret om de emner, der tages op til behandling, således at distriktsforeningerne kan få lejlighed til at drøfte disse emner og meddele bestyrelsen deres synspunkter.
§ 26. Landsforeningen udgiver/forhandler materiale til brug for menighedsrådene i det daglige arbejde.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for virksomheden efter stk. 1.
KONTINGENT § 27. Distriktsforeningerne betaler for hvert af deres medlemsråd et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af delegeretmødet. Her fastsættes ligeledes den pris, som ikke-medlemmer skal betale for at abonnere på den del af Landsforeningens nyhedsformidling, der er abonnementsbaseret.
Stk. 2. Kontingentet for særligt individuelt medlemskab fastsættes af Landsforeningens bestyrelse.
Stk. 3 Kontingentet indbetales til Landsforeningens sekretariat inden 1. april hvert år.
Stk. 4. Bestyrelsen kan med den enkelte distriktsforening aftale en ændret form for kontingentindbetaling.
13
VEDTÆGTER
LANDSFORENINGENS SEKRETARIAT § 28. Til at bistå bestyrelsen og betjene medlemmerne har Landsforeningen et sekretariat, hvis leder ansættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at optage driftslån.
LANDSFORENINGENS REGNSKAB § 29. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens regnskab gennemgås kritisk af to revisorer, der tillige med to revisorsuppleanter vælges på det første delegeretmøde efter hvert ordinært menighedsrådsvalg med samme funktionstid som den samtidig valgte bestyrelse.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
§ 30. Landsforeningen tegnes ved underskrift af formanden (i dennes forfald næstformanden) og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom besluttes af bestyrelsen. Tegningsregelen er som i stk. 1.
14 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
VEDTÆGTSÆNDRING § 31. Ændring af disse vedtægter med undtagelse af § 32 om opløsning af Landsforeningen kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer vedtages på et delegeretmøde, hvor forslaget er optaget på dagsordenen, jfr. § 16.
STK. 2. Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års delegeretmøde og her vedtages med almindeligt stemmeflertal.
§ 32. Opløsning af Landsforeningen eller ændring af denne paragraf kan kun ske, hvis et dagsordensforslag herom vedtages på to efter hinanden følgende ordinære delegeretmøder. Et dagsordensforslag om opløsning af Landsforeningen skal omfatte, hvilket kirkeligt formål foreningens formue skal anvendes til. En vedtagelse kræver, at mindst tre fjerdedele af samtlige distriktsforeninger er repræsenteret på delegeretmøderne, og at mindst to tredjedele af de mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
IKRAFTTRÆDEN § 33. Disse vedtægter, med ændringer vedtaget på Landsforeningens ordinære delegeretmøde den 29. - 31. maj 2015, træder i stedet for de hidtidige vedtægter af 31. maj - 2. juni 2013. § 14, stk. 1-6 samt § 15, stk. 2, træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 2016.
15
VEDTÆGTER
BILAG 1 – VALG TIL LANDSFORENINGENS BESTYRELSE
PRIORITERINGSMETODEN Prioriteringsmetoden er den metode, der bedst imødekommer følgende 4 hovedkrav:
1. Afstemningen skal give det bedst mulige billede af forsamlingens vilje 2. Metoden skal være let at forklare 3. Metoden skal være let at anvende i praksis 4. Metoden skal så vidt muligt sikre repræsentation for mindretal af rimelig størrelse.
Som navnet antyder, skal vælgeren prioritere kandidaterne i den rækkefølge, han/hun ønsker dem valgt, og der skal afgives minimum 4 prioriterede stemmer.
Til eksempel vil en stemmeseddel kunne se således ud:
Stemmeseddel Bestyrelsesvalg - Opstillede læge kandidater
AA BB CC DD EE FF GG ... ... ... Osv.
16 VEDTÆGTER 2015
VEDTÆGTER
Valget foregår ved, at vælgeren skriver tallet 1 ud for den kandidat, han/hun helst ser valgt, 2 ud for den kandidat, som derefter ønskes valgt osv. Ved valg af læge medlemmer prioriteres minimum 4 og maksimum 14 kandidater. Ved valg af gejstlige medlemmer prioriteres minimum 4 og maksimum 6 kandidater.
Blanke stemmesedler, stemmesedler, hvor der er stemt på færre end 4 kandidater eller flere end 6 hhv. 14 kandidater og stemmesedler, hvor det samme tal optræder mere end én gang, vil være ugyldige.
Mandatfordelingen sker på grundlag af et fordelingstal, der beregnes således:
antal gyldige stemmesedler antal kandidater, der skal vælges
Hvis brøken ikke giver et helt tal, afrundes opad til nærmeste hele tal. Er der f.eks. afgivet 380 gyldige stemmesedler ved valget af præster, bliver fordelingstallet:
380
= “63,33,der afrundes til 64.” .
6
Når fordelingstallet er udregnet, optælles først hvor mange 1. stemmer hver enkelt kandidat har fået. Derefter udtages de kandidater, der har opnået fordelingstallet, i rækkefølge efter opnåede stemmetal. Hvis ikke det nødvendige antal kandidater, der skal vælges, kan udtages herefter, optælles de enkelte kandidaters 2. stemmer. 1. og 2. stemmerne lægges sammen for hver kandidat, og derefter udtages igen de kandidater, der har opnået fordelingstallet i rækkefølge efter opnåede 1. og 2. stemmer.
Selv om en kandidat i 1. og 2. stemmer opnår et højere stemmetal end de kandidater, der er udtaget efter 1. stemmer, påvirker det ikke rækkefølgen. Om nødvendigt fortsætter man således med 3. stemmerne (der lægges sammen med 1. og 2. stemmerne) og 4. stemmerne (der lægges sammen med 1., 2. og 3. stemmerne).
17
VEDTÆGTER
Hvis to eller flere kandidater står lige i antallet af 1. stemmer, vil antallet af 2. stemmer være afgørende.
Hvis to eller flere kandidater står lige i det samlede antal af 1. og 2. stemmer, udtages kandidaterne i rækkefølge efter opnået antal af 1. stemmer. Hvis antallet af 1. stemmer er ens, er antallet af 2. stemmer afgørende og så fremdeles.
Bilag 1 anvendes også ved bestyrelsens valg af forretningsudvalg, jfr. § 23, idet der dog her prioriteres 3 kandidater.
BILAG 2 – BEREGNING AF FORDELINGEN AF DELEGEREDE
Divisormetoden anvendes ved beregningen af den stiftsvise fordeling af 400 delegerede.
På baggrund af folkekirkemedlemstallet pr. 1. januar i menighedsrådsvalgåret fordeles 400 delegerede mellem geografiske områder, svarende til stifterne. Forlods tildeles hvert provsti 3 delegerede, og de resterende delegerede op til i alt 400 findes ved at anvende divisormetoden. Hvert provstis folkekirkemedlemstal divideres med 4, 5, 6, 7 og 8, og for hvert af de største resultater udtages en delegeret, indtil det resterende antal delegerede er fordelt.
Eksempel: Menighedsrådene i 103 provstier skal hver tildeles 3 delegerede, hvorved 309 delegerede er fordelt. De resterende 91 delegerede op til i alt 400 findes ved at anvende divisormetoden og i resultatet finde de provstier, der har de 91 største tal og tildele dem hver 1 delegeret. Distriktsforeningerne i stifterne får til indbyrdes fordeling i stiftet summen af de antal delegerede, som provstierne i deres stift har opnået.

Tidligere referater og regnskaber kan findes under Arkiv.

Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti

 

Referat af generalforsamlingen

torsdag, den 23. februar 2012 (30 fremmødte)

 

1

Valg af stemmetællere. Jørn Noe og Ingrid

 

2

Valg af dirigent: Søren Juhl

 

3

Valg af referent: Kirsten Clausen

 

4

Formandens beretning v/ Bodil Therkelsen. Beretningen blev godkendt

 

5

Aflæggelse af regnskab og budget v/ Jan Østergaard. Begge blev godkendt.

 

6

Fastsættelse af kontingent: Fra 1. januar 2012 træder omlægningen af den lokale forenings kontingentopkrævning og en mindre stigning i kraft. Opkræves fremover direkte hos menighedsrådene gennem landsforeningen.

 

7

Indkomne forslag.

Forslag 1: Da generalforsamlingen i 2011 godkendte ændret kontingentopkrævning via Landsforeningen, skal distriktsforeningens vedtægter tilpasses således:

 

”§6.                Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Kontingentet til Landsforeningen og distriktsforeningen opkræves af Landsforeningen direkte hos de enkelte menighedsråd. Det lokale kontingent indbetales direkte fra LM til distriktsforeningen. Distriktsforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 2:  Jan Østergaard forslår at foreningens navn ændres til       ”Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti”,

og i vedtægterne udskiftes ”distriktsforeningen” med ” Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti”.

Begrundelsen: Vi er ikke længere en distriktsforening, som går ind over flere kommuner. Vi dækker nu kun én kommune og ét provsti og vi er én forening for menighedsråd indenfor provstiet. Forslaget blev vedtaget.

 

8

Valg af delegerede til årsmøde på Nyborg Strand den 1. – 3. juni 2012.

Udover formanden, næstformanden og kasseren blev følgende valgt:

Kirsten Clausen (21)

Sven-Erik Wöhlk (17)

Jan Holbeck Larsen (17)

 

9

Valg af 2 suppleanter for de delegerede

Mathias Stockholm (17) og Susanne Chortsen (6)

 

10

Eventuelt:

Jan Østergaard kom med en opfordring til opbakning fra medlemmernes side, når der afholdes kurser. Der er behov for videreuddannelse blandt medlemmerne. I dag går tingene så stærkt og der kommer mange nye ændringer. Vil man være ajour er det nødvendigt at komme på kurserne.

 

Generalforsamlingen sluttede med:

 

”En kirkeforfatning anno 2011”

Debat om Folkekirkens fremtid ved formand for Selskab for Kirkeret, Peter Christensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsforeningen af menighedsråd i Kalundborg Provsti

Kallerup, d. 1.febr.2012.

 

Distriktsforeningen indkalder ifølge vedtægterne til

Generalforsamling

torsdag, d.23.februar 2012 kl. 17.30-ca.21.30

i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sj.

(BEMÆRK tidspunkt)

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning(stegt flæsk og persillesovs) kl. 17.30

Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent til den lokale distriktsforening.

fra 1.jan 2012 træder omlægningen af den lokale forenings kontingentopkrævning og en mindre stigning i kraft og opkræves direkte hos menighedsrådene gennem landsforeningen.

7. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag 1:Da generalforsamlingen 2011 godkendte ændret kontingentopkrævning via Landsforeningen, skal distriktsforeningens vedtægter tilpasses således:

”§6.                     Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Kontingentet til Landsforeningen og distriktsforeningen opkræves af Landsforeningen direkte hos de enkelte menighedsråd. Det lokale kontingent indbetales direkte fra LM til distriktsforeningen. Distriktsforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

I kontingentet er indbefattet betaling for Menighedsrådenes Blad.”

 

 

 

Forslag 1: Foreningens navn ændres til ”Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti”.

 I vedtægterne udskiftes ”distriktsforeningen” med ” Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti”.

Begrundelsen: vi er ikke længere et distrikt omfattende flere kommuner, men nu én kommune og ét provsti og vi er én forening for menighedsråd indenfor provstiet.

8. Valg af delegerede til årsmøde på Nyborg Strand d. 1.-3.juni 2012..

 Foreningen har ifølge vedtægterne ret til at sende én delegeret for hver 50 

menighedsrådsmedlemmer, i alt 5 delegerede.

Tre pladser optages af formand, næstformand og kasserer ifølge vedtægterne.

Der skal derfor vælges 3 delegerede af forsamlingens midte, da formanden deltager   

som bestyrelsesmedlem af Landsforeningen.

Distriktsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

9. Valg af 2 suppleanter for de delegerede.

10. Eventuelt.

Ca. kl. 20.00 :

”En kirkeforfatning anno 2011”

Debat om Folkekirkens fremtid ved formand for Selskab for Kirkeret, Peter Christensen.

 

OBS: Af hensyn til spisningen og kaffebord, der betales af foreningen, beder vi menighedsrådene om en samlet tilmelding senest d. 18.februar 2012

til kasserer Jan Østergaard  mail: skippingevej@mail.dk

 

På distriktsforeningens vegne

Bodil Therkelsen, formand

Referat fra generalforsamlingen 24.2. 2011 i Ubby Forsamlingshus:

16 deltagere                                              

 

 

1. Valg af stemmetællere: Flemming Blarke og Kirsten Clausen

 

2. Valg af dirigent: Rene Petersen, Raklev, blev foreslået og enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse d. 28.1.2011 over it-skrivebordet. Efterfølgende fandtes indkaldelsen på distriktsforeningens hjemmeside d.31.1.2011 og senere en enkelt reminderannonce i ugeavisen.dk (bilag 1)

 

3. valg af referent. Jan Holbech Larsen

 

4. formandens beretning: Bodil forelagde beretning, se bilag 2.

 

Efterfølgende debat ud fra beretningen: 

Begrebet kirkeråd blev drøftet. Fra deltagerne blev der givet udtryk for, at et sådant evt. råd ikke må gå hen og overtage sognenes rolle som det centrale i folkekirken og ende med at ensrette mangfoldigheden.

Der blev givet udtryk for at ”kirkeråd” kunne være en fare for sognenes egen bestemmelsesret og hvad skulle der så blive af menighedsrådene. Foreløbig er begrebet også kun på diskussionsplan.

 

Debat om flersognspastorater og menighedsrådenes muligheder for samarbejde og evt. sammenlægninger i forbindelse med kommende menighedsrådsvalg i 2012.

Det nye regnskabssystem og kontoplan gør det lige nu til en opgave at sammenholde regnskab og budget og her bør distriktsforeningen reagere til Landsforeningen. Enkelte gav udtryk for at dette system er gearet mod øget opmærksomhed på personaleomkostninger og på sigt en skjult dagsorden til hvordan man slipper af med folkekirken!

 

Ønske om generelt større opbakning i provstiet om distriktsforeningen og dens arrangementer så man den vej også har bedre mulighed for at blive hørt og påvirke det politiske niveau..

 

Der var en længere diskussion om hvorvidt distriktsforeningen bør arbejde for at der bliver reelt menighedsrådsvalg i så mange menigheder som muligt i 2012, så kirken ad den vej bliver mere synlig og folkelig. Denne debat blev fortsat efter generalforsamlingen.

 

5. Aflæggelse af regnskab. Kasserer Jan Østergård fremlagde regnskabet. Efterfølgende enstemmigt vedtaget.

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fra 1.jan 2012 en omlægning af opkrævningen og en mindre stigning.

Kontingentet foreslås hævet fra 250 kr. til 295 kr. pr medlem og at det fremover opkræves over Landsforeningen sammen med landskontingentet. Efterfølgende udbetales det samlede kontingentbeløb til distriktsforeningen via Landsforeningen. Grunden er at der det foregående år og ved fremskrivning af aktiviteter kan ses, at der foreningen er nødt til at trække på den lille formue. Til gengæld vil foreningen arbejde med mindst et større arrangement pr. år, der ikke kræver brugerbetaling , men betales over foreningen. Kurser vil stadig have brugerbetaling.

Forhøjelsen og opkrævningsformen blev vedtaget.

 

7. Indkomne forslag. Der er ikke modtaget nogen forslag.

 

8. valg af 3 delegerede. Følgende blev valgt: de tre første med baggrund i vedtægterne

                     

1. Bodil Therkelsen, formand, Raklev (deltager som bestyrelsesmedlem af Landsforeningen)

2. Flemming Blarke, næstformand, Vor Frue

3. Jan Østergaard, kasserer, Særslev-Føllenslev

4. Kirsten Clausen, Finderup

5. Sven-Erik Wöhlk, Jorløse

6. Jan Holbech Larsen, Ll. Fuglede

 

9. Valg af 2 suppleanter: følgende er valgt

 

1. Mathias Stokholm, Viskinge -Aunsø

2. Ved behov for nummer 2 bemyndiges bestyrelsen til selv at finde en

 

10. Suppleringsvalg af en revisor. Bestyrelsen foreslår: Peter Lund, Ll. Fuglede.

 

Følgende er valgt: Peter Lund, Ll. Fuglede

 

11. Eventuelt. Næste års generalforsamling finder sted d. 23.februar 2012 her i Ubby med spisning.

 

Efter kaffen fortsatte generalforsamlingen med debat omkring følgende punkter: Debatoplæg ved Bodil ( i mangel af foredragsholder)

 

Fremtiden

Forandringer/omlægninger

Rollefordelingen stift, provsti, sogne, difo

Valg 2012

 

Der blev en livlig debat, bl.a. omkring rekruttering af medlemmer til de kommende menighedsråd og om muligheden for mere formaliserede sognesamarbejder. Præsteskifter rundt i provstiet blev også berørt. Landsforeningens fremtidige arbejde og forholdet til distriktsforeningernes synlighed.

En forsamling, der var meget debatlystne og fremkom med mange gode indlæg til debatten.

 

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.45

 

Tilføjelse: 15.3.2011 pr.mail: Jan Holbech Larsen har valgt at udtræde af Ll. Fuglede menighedsråd og ser sig derfor ikke i stand til at være delegeret.

Formanden bemyndiger efterfølgende kassereren til at indsætte 1.suppleanten Mathias Stockholm, Viskinge -Aunsø, som delegeret og foretage de nødvendige rettelser og tilmeldinger.(Bodil TH)

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1

Distriktsforeningen af menighedsråd i Kalundborg Provsti

 

Kallerup, d. 28.jan. 2011.

 

 

Distriktsforeningen indkalder ifølge vedtægterne til

 

Generalforsamling

torsdag, d.24.februar 2011 kl. 18-22.

(BEMÆRK tidspunkt)

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning(stegt flæsk og persillesovs) kl. 18-19

 

i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sj.

 

Generalforsamlingen forventes påbegyndt kl. 19

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent til den lokale distriktsforening.

Bestyrelsen foreslår fra 1.jan 2012 en omlægning af opkrævningen og en mindre stigning.

 1. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af delegerede til årsmøde på Nyborg Strand d. 27.-29.maj 2011.

            Foreningen har ifølge vedtægterne ret til at sende én delegeret for hver 50 

            menighedsrådsmedlemmer, i alt 5delegerede

      (202 medlemmer pr. september 2009).

      Tre pladser optages af formand, næstformand og kasserer ifølge vedtægterne.

      Der skal derfor vælges 3 delegerede af forsamlingens midte, da formanden deltager   

      som bestyrelsesmedlem af Landsforeningen

      Distriktsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

 1. Valg af 2 suppleanter for de delegerede.
 2. Suppleringsvalg til den ene valgte revisor.

I følge vedtægterne skal der være to valgte revisorer.

 1. Eventuelt.

 

 

Ca. kl. 20.00 :

Debat om den kirkelige fremtid

 

OBS: Af hensyn til spisningen, der betales af foreningen, beder vi menighedsrådene om en samlet tilmelding senest d. 18.februar 2011

 

til formand Bodil Therkelsen tlf. 40 62 68 77 (læg gerne en besked/sms) eller

mail: stavbt@hotmail.com

 

På distriktsforeningens vegne

 

Bodil Therkelsen, formand.

 

   

 

 

 

Bilag 2

Formandens beretning 2011:

Foreningens liv har været noget anderledes end forventet.

Året var udråbt til at stå i Liv og vækst tegnet og der var planlagt og indbudt til tre møder omkring dåb, juniorkonfirmander  og religionspædagogisk konsulent fra  stiftet  her i efteråret. Alle tre møder måtte aflyses for ingen meldte sig til!

Samarbejdsudvalget , der efterhånden har 6-7 år på bagen  og hvor Flemming og jeg har plads, holder tre-fire møder om året.  I forbindelse med dette arbejde og for at følge op på provstidagen i 2009, har der været to møder for at holde gang i de mulige projekter, som sognene kunne forestille sig at arbejde med: mødet i maj 2010 var et opsamlingsmøde med henblik på at sætte gang i projekterne, og for at fastholde interessenterne i projektet, har der været et inspirationsforedrag i januar 2011 med Stinna Arenst omkring børne- og ungearbejde.  Begge møder har samlet ca. 10 sogne. Projektet fortsætter og andre er velkomne til at komme med.

Lige inden jul sendte samarbejdsudvalget annoncetilbud ud til hele provstiet. Flemming og jeg har været på rundtur til Ugeavisen.dk og til KalundborgNyt, da vi med interesse har fulgt de nye tiltag flere sogne har vist ved at sætte pastoratssider i avisen og derved nedbringe annoncepriserne. Først i december blev annoncepriserne meldt ud over it-skrivebordet og de er bestemt favorable! Nu er det op til menighedsrådene at gøre brug af de tilbud de finder dækker deres behov bedst.

Distriktsforeningen er løbende hen over året blevet ringet op om de artikler der har stået i aviserne omkring forhold med istandsættelse, økonomi etc. til sidst har vi sendt et brev til provstiudvalget for at opfordre dem til at afholde et fælles budgetsamråd i forbindelse med dette års budgetlægning. Ligeledes opfordrer vi også til at distriktsforeningen deltager i de såkaldte formandsmøder i provstiet. Brevet ligger på vores hjemmeside. Vi er som bestyrelse indkaldt til møde d. 1.marts med hele PU og det ser vi frem til. Vi vil efterfølgende lægge et slags referat af vores møde på hjemmesiden.

It-skrivebordet : for at få så mange – helst alle- med på it-skrivebordet afholder Jan og jeg fire kurser i skrivebordet fordelt på Høng og Raklev. Tilmelding til undertegnede..

Grøn kirke- Flemming tager sig af det . Vi vil have grønt hjørne på hjemmesiden.

Kirker på hjemmesiden  som blikfang- et problem at tage dem fra provstiets hjemmeside, da fotografen hævder sin ophavsret.

Så vil I have jeres kirke på vores banner, så send billeder til mig og vi får dem på vores hjemmeside.

Vi er som ny bestyrelse kommet godt i gang og efter en udskiftning i sommer , hvor  Svend Erik Wohlk Mortensen fra Jorløse menighedsråd trådte ind i bestyrelsen. Set fra min side har vi et rigtig godt samarbejde og er gode til at agere som bestyrelse.

 

På stiftsplan kan jeg hilse fra stiftsrådet, der nu efterhånden er ved at finde sine ben. Det er en ny konstellation, som skal finde sine egen indfaldsvinkler til at være det rådgivende organ i stiftet ved siden af at fastsætte størrelsen af stifts”-skatten” pt 4,85 promille, ca, 3,4 mill til de øremærkde områder  ifølge loven.

Ligeledes på stiftsplan har vi vores LFK-samarbejde omkring kurser og andre debattiltag.  For at styrke distriktsforeningskulturen er der ansat en konsulent på kontoret i Sabro, Vivi Rolskov Jensen, der skal tage sig af disse emner vedrørende samarbejder i distriktsforeninger og deres udbygning. Vivi har besøgt vores fælles kursusudvalg i distriktsforeningerne her i Roskilde stift som inspiration til sit videre arbejde.

landsplan blev året skudt i gang med det store nyborgmøde omkring adskillelse af kirke og stat. Meget tidligt i denne dags debat stod det klart, at en adskillelse af kirke og stat ikke blev i denne kirkeministers tid.

har det været mere indholdsprægede betænkninger og høringer, der har været undervejs, bl.a den netop overståede høring om vielse af homoseksuelle. Mængden har dog været betydelig mindre og det har rådene trængt til.

Lovændringer, der gør kirkegård og kirke til sammenhængende enheder,og meget aktuelt de nye samarbejdsmuligheder med nedsættelse af fælles menighedsråd med det antal medlemmer man ønsker , dog maks. 15.

For kort tid siden blev den kommende debat omkring et kirkeråd fremsat i kristeligt dagblad. Det skal nok blive et af efterårets debatemner. IM´s nye formand og deres nye standpunkt omkring frimenigheder og valgmenigheders mulighed for at tilslutte sig IM kan blive vigtigt element i denne diskussion

 

Landsforeningen ændrer sig også. Også her strammer krisen og vi er gået i gang med en intern omlægning af sekretariatet så vi tilpasser os vores kundekreds bedre. Der opereres med at selvstændigt regnskabskontor, der kan føre menighedsråds regnskaber hvis de har behov.  Foreløbig er 6 kirkekasser tilknyttet og flere har vist interesse. Ligeledes leges med tanken om rullende kontorfaciliteter men andre tiltag er også i støbeskeen for at komme tættere på medlemmerne.  Følg også debatten i menighedsrådenes blad. Landsforening og it-kontoret i Kirkeministeriet opsagt deres samarbejde omkring journalisering på skrivebordet. Der skal laves en hel nye baggrundsstruktur for skrivebordet så flere af vores interessenter kan gå direkte til de samme oplysninger. Det vil der komme mere om i løbet af efteråret. Det er dog stadig det samme at trykke på tasterne!

 Med ønsket om at vi kan skabe fortsat liv og vækst for vores budskab og skabe aktualitet for vores kirke overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

 

 

 

 

 

 

Distriktsforeningen indkalder ifølge vedtægterne til  

Generalforsamling

torsdag, d.24.februar 2011 kl. 18-22.

(BEMÆRK tidspunkt)

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning(stegt flæsk og persillesovs) kl. 18-19

 

i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sj.

 

Generalforsamlingen forventes påbegyndt kl. 19

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent til den lokale distriktsforening.

Bestyrelsen foreslår fra 1.jan 2012 en omlægning af opkrævningen og en mindre stigning.

 1. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af delegerede til årsmøde på Nyborg Strand d. 27.-29.maj 2011.

            Foreningen har ifølge vedtægterne ret til at sende én delegeret for hver 50 

            menighedsrådsmedlemmer, i alt 5delegerede

      (202 medlemmer pr. september 2009).

      Tre pladser optages af formand, næstformand og kasserer ifølge vedtægterne.

      Der skal derfor vælges 3 delegerede af forsamlingens midte, da formanden deltager    

      som bestyrelsesmedlem af Landsforeningen

      Distriktsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

 1. Valg af 2 suppleanter for de delegerede.
 2. Suppleringsvalg til den ene valgte revisor.

I følge vedtægterne skal der være to valgte revisorer.

 1. Eventuelt.

 

 

Ca. kl. 20.00 :

Debat om den kirkelige fremtid

Har vi en folkekirke om 20 år?

Foreningen arbejder for at få en folketingspolitiker til at deltage som oplægsholder.

OBS: Af hensyn til spisningen, der betales af foreningen, beder vi menighedsrådene om en samlet tilmelding senest d. 18.februar 2011

 

til formand Bodil Therkelsen tlf. 40 62 68 77 (læg gerne en besked/sms) eller

mail: stavbt@hotmail.com

 

På distriktsforeningens vegne

 

Bodil Therkelsen, formand.

 

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af delegerede til årsmøde på Nyborg Strand d. 11.-13.juni 2010.

            Foreningen har ifølge vedtægterne ret til at sende én delegeret for 50 

            menighedsrådsmedlemmer, i alt 5 delegerede

      (202 medlemmer pr. september 2009).

      Tre pladser optages af formand, næstformand og kasserer ifølge vedtægterne.

      Der skal derfor vælges 3 delegerede af forsamlingens midte, da formanden deltager som bestyrelsesmedlem i Landsforeningen. Distriktsforeningen betaler alle deltageromkostninger i forbindelse med årsmødet.

 1. Valg af 2 suppleanter for de delegerede.
 2. Eventuelt.

 

 Kaffepause

Ca. kl. 20.30 :

”GRØN KIRKE”- hvad skal vi med det?”

 sognepræst Ole Bjerglund Thomsen, Haslev

 

et debatoplæg baseret på erfaringer fra ”grønt” arbejde i Haslev og Freerslev sogne

 

OBS: Af hensyn til bestilling af traktement, der denne aften betales af foreningen, beder vi menighedsrådene om en samlet tilmelding senest d. 19.februar 2010

 

til formand Bodil Therkelsen tlf. 40 62 68 77 (også som besked/sms) eller

mail: stavbt@hotmail.com

 

På distriktsforeningens vegne

 

Bodil Therkelsen , formand.

 

 

Forsiden  Hvem er vi  Bestyrelsen  Vedtægter   Arrangementer  Nyheder  Kalundborg Provsti  Generalforsamling  Bestyrelsesreferarter

Kursuskalender   Kalender   Kalundborg Samvirkende Menighedspleje  Links  Regnskaber  Arkiv

Mail til Webmaster  Mogens Buch